Klienci najmujący domki zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać w tym zwłaszcza przepisów BHPi ppoż.

I. Procedura rezerwacji domków oraz zasady płatności

Cena usługi nie obejmuje żadnej formy ubezpieczenia najemcy z tytułu, urazów, szkód, zniszczenia, kradzieży itp.
Najemca dokonuje rezerwacji mailem, lub telefonicznie na określony z góry termin pobytu.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości opłaty za jedną dobę pobytu, w przeciągu 7 dni od dokonania rezerwacji na poniżej podane konto:

PKO BP O/SANOK 64 1020 2980 0000 2402 0040 6983

Ponadto, w dniu wpłaty zadatku wynajmujący wpłaca również kaucję tytułem poniesionych szkód podczas pobytu w kwocie 300zł

W przelewie w rubryce tytułem wpisujemy np.:

Jan Nowak, rezerwacja domek Beskid 15.07-21.07.br  opłata za jedną dobę+ 300 kaucja.

 

Kaucja podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.

Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, iż zapoznał się on z regulaminem pobytu.
Najemca dokonuje opłaty za pobyt w dniu przyjazdu:

– gotówką

– potwierdzeniem dokonania przelewu na powyższe konto.

II . Zakwaterowanie

Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego lub osoby upoważnionej.
Najemca zobowiązany jest zapoznać się z pomieszczeniami oraz sprzętami oddanymi do jego dyspozycji.
Uwagi co do zniszczeń lub uszkodzeń należy zgłosić w pierwszej dobie pobytu.
Zastrzeżenia co do usterek w domkach winny być zgłaszane w pierwszej dobie pobytu. Czas jej usunięcia jest zależny od rodzaju usterki i dostępności domku. Za usterki i wady niezależne do Wynajmującego (brak prądu, itp.) nie ponosi on odpowiedzialności.
Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 15,00, wręczeniem kluczy oraz rozliczeniem pobytu. Doba kończy się do godz. 10,00 w dniu wyjazdu. Najemca winien okazać dowód osobisty w celu porównania danych i ewidencji statystycznej.
Parkowanie pojazdów winno odbywać się na wyznaczonym miejscu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz rzeczy w nim przechowywane.

III. Kaucja

W przypadku stwierdzenia kradzieży lub uszkodzeń mienia, kwota nie jest zwracana jeśli wartość szkody/opłaty równa jest wartości kaucji.
W przypadku kwoty niższej wynajmujący zwraca różnicę.
W przypadku kwoty wyższej zawiera się pomiędzy stronami terminowe zobowiązanie spłaty należności.
W przypadku kradzieży lub nieopłacenia pobytu wynajmujący zastrzega sobie prawo korzystania z:

– objętych prawem procedur (np. wpis na listę dłużników, drogi sądowej )

– norm zwyczajowych (np. wpis na czarna listę klientów, okólnik do innych najemców kwater).

W przypadku niewyrządzenia szkód /strat przez najemcę kwota kaucji jest zwracana w dniu wyjazdu, gotówką do rąk lub na podane przez niego konto w przeciągu 7 dni od wyjazdu.

IV. Warunki anulacji rezerwacji, skrócenia, wydłużenia pobytu, zakwaterowanie innych osób

Anulowania pobytu można dokonać telefonicznie lub mailem. Zadatek nie podlega zwrotowi. Kaucja podlega zwrotowi.
W przypadkach losowych dotyczących skrócenia pobytu o 1 dobę (nie dotyczy pobytu 3-dobowego) – niewykorzystana kwota zostaje najemcy zwrócona w innych przypadkach kwota nie podlega zwrotowi.
Pobyt można przedłużyć tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody wynajmującego.
Bez zgody wynajmującego nie można zakwaterować innych osób.
Za osoby zakwaterowane za zgodą wynajmującego odpowiedzialność ponosi najemca, zwłaszcza z tytułu wyrządzonych szkód lub kradzieży.
Wynajmujący nie wyraża zgody na pobyt zwierząt.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w najmowanym lokalu.
W przypadku pozostawienia przez gości rzeczy osobistego użytku, po uzyskaniu dyspozycji najemcy, wynajmujący odsyła je na wskazany adres. Jeśli kwota przesyłki przekracza wartość 50 zł, przesyłka jest odsyłana na koszt najemcy.

V. Zasady pobytu w domkach i otoczeniu

W domkach obowiązuje całkowity zakaz używania ognia, m.in. palenia tytoniu, świec, marihuany oraz innych substancji.
W odniesieniu do przepisów ppoż. najemcy nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią, a nie będących na wyposażeniu (grzałek elektrycznych, grzejników, itp.). Nie wolno wnosić substancji łatwopalnych wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
Najmujący nie mam prawa na własną rękę dokonywać jakichkolwiek napraw lub innych nakładów bez wiedzy wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest do przekazania domku w stanie zastanym, dotyczy to umytych naczyń, sprzętów kuchennych i innych urządzeń wykorzystywanych podczas pobytu.
Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest najemca. Organizacja głośnych imprez i spotkań towarzyskich jest zabroniona. Zapraszanie gości z zewnątrz bez zgody wynajmującego jest niedozwolone.
Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 22,00 do 6,00 rano.
Wynajmujący prowadzi segregację śmieci. Najemca zobowiązany jest się do niej dostosować

VI. Prawo odmowy przyjęcia gości

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

– pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających;

– agresywnym i zachowującym się w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Osoby naruszające regulamin zobowiązane będą do opuszczenia lokalu bez zwrotu poniesionych kosztów.

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.komandorowka.pl oraz umieszczenie w obiektach.